Privatlivspolitik

Personoplysninger

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold eller hvis du benytter vores kontaktformularer.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på. I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail samt anden information du måtte oplyse. Dette vil typisk være i forbindelse med beskeder du sender os via kontaktformularer.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere og måle på evt. henvendelser til os, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at ringe dig op som ønsket. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@wmh-entreprise.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:
WMH Entreprise A/S
Gefionsvej 6C
3400 Hillerød
Telefon: 53 61 04 05
E-mail: info@wmh-entreprise.dk

Oplysningpligt til kunder

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger

 • At WMH Entreprise A/S er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
 • At du er velkommen til at kontakte Dianna Lenschau Hansen – Telefon: 31568580 – Mail: dianna@wmh-entreprise.dk.
 • At formålet med behandling af dine personoplysninger er, at levere vores varer eller tjenesteydelser til dig og din virksomhed, samt holde dig orienteret om nyheder, funktioner og produktmuligheder, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 5 stk. 1 b.
 • At retsgrundlaget (hjemlen) for at vi behandler dine personoplysninger er dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 a, og/eller den indgåede aftale/kontrakt/bestilling jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b, og/eller lovgivning jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 c, og/eller for at den dataansvarlige, eller en tredjemand, kan forfølge en legitim interesse, (medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn) jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen er markedsføring af nye ydelser/produkter.
 • At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige (f. eks. navn, adresse),
 • At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere, herunder vores databehandlere, rådgivere og til de for opgaven eventuelt nødvendige samarbejdspartnere.
 • At nogle af vores databehandlere kan være beliggende udenfor EU/EØS, men alle med lovligt overførselsgrundlag.
 • At vi har modtaget personoplysningerne fra dig selv og eventuelt fra offentligt tilgængelige kilder.
 • At vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er lovligt i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller anden lovgivning.
 • At vi ikke anvender personprofilering til at træffe automatiske afgørelser, der i væsentlig grad kan påvirke personens rettigheder og frihedsrettigheder. Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
 • Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. du kan når som helst se alle dine indtastede data på vores platform og berigtige/opdatere oplysningerne.
 • Du har ret til at anmode om sletning, dvs. du kan få dine personoplysninger slettet, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.
 • Du har ret til begrænsning af behandling, dvs. du kan styre eventuel begrænsning af behandlingen.
 • Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan hente eller få tilsendt oplysningerne.
 • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 • Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret, og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk.

Duty of disclosure to customers

You must know the following about our processing of your personal data:

 • That WMH Entreprise A/S is responsible for processing the personal data which we receive from you.
 • That you are welcome to contact Dianna Lenschau Hansen – Telephone: 31568580 – Mail: dianna@wmh-entreprise.dk.
 • That the purpose of processing your personal data is to deliver our goods and services to you and your business and to keep you informed about news, functions and product options, see article 5(1) point b) of the General Data Protection Regulation.
 • That the legal basis (the authority) for our processing of your personal data is your consent, see article 6(1) point a) of the General Data Protection Regulation, and/or the agreement/contract/order concluded, see article 6(1) point b) of the General Data Protection Regulation, and/or legislation, see article 6(1) point c) of the General Data Protection Regulation, and/or that the data controller or a third party can pursue a legitimate interest (unless the interests or basic rights and freedom rights of the data subject which require protection of personal data supersede this, in particular if the data subject is a child), see article 6(1) point f) of the General Data Protection Regulation. The legitimate interests that give the reasons for the processing is marketing of new services/products.
 • That the person category of the information that we store is general (e.g. name. address, email, phone)
 • That we disclose or leave your personal data to external recipients, including our data processors, advisers and any partners necessary for the assignment.
 • That some of our data processors may be located outside the EU / EEA, but all with a legal transfer basis.
 • That we have received the personal data from you and possibly from publicly available sources.
 • That we store your personal data for as long as it is lawful in relation to the Danish Bookkeeping Act, the consent rules, the statute of limitations and/or other legislation.
 • That we do not use personal profiling to make automatic decisions that may materially affect the data subject’s rights and freedom rights.

Under the General Data Protection Regulation, you have a number of rights in relation to our processing of your personal data. If you want to exercise your rights, you must contact us.

 • You are entitled to access and rectification, i.e. you can always request to see your personal data and rectify/update the information.
 • You are entitled to request deletion, i.e. you can have your personal data deleted unless for accounting or legal purposes we estimate that it is necessary to keep it for a longer period. The information is deleted no later than when any property-law claims are time-barred.
 • You are entitled to limitation of processing, i.e. you can control any limitation of the processing.
 • You have the right to object, i.e. in certain cases you have a right to object to our otherwise lawful processing of your personal data.
 • You have the right to have information transferred  (data portability). It means that you can always access or have the information sent.
 • You can read more about your rights in the Danish Data Protection Agency’s guidelines on the rights of data subjects, which you will find at www.datatilsynet.dk.
 • Complaint to the Danish Data Protection Agency If you want to complain, we will of course be pleased to be informed and do what we can to make you satisfied, but you are always entitled to file a complaint directly to the Danish Data Protection Agency, Carl Jacobsens Vej 35, DK-2500 Valby, tel. +45 3319 3200 or by email da@datatilsynet.dk, see more at www.datatilsynet.dk.